Regulamin serwisu

Rozdział I. Wprowadzenie.

Właścicielem serwisu: opinie24.pl jest rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres do korespondencji: Grupa eBroker, ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków; e-mail: kontakt@opinie24.pl – zwany w dalszej części Spółką.

Rozdział II. Definicje.

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

1.1 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, dostępny bezpłatnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://opinie24.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, który określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z Usług oferowanych przez serwis: opinie24.pl;
1.2 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług serwisu opinie24.pl, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie; szczegółowe informacje na temat danych osobowych zbieranych o Użytkownikach oraz zasadach ich przetwarzania zawiera Polityka prywatności dostępna bezpłatnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://opinie24.pl/polityka-poufnosci.html w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;
1.3 Spółka - rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. ul. Wolska 88, (zgodnie z danymi umieszczonymi w Rozdziale I);
1.4 Partner - oznacza Banki oraz inne instytucje finansowe, z którymi Spółka nawiązała współpracę lub nawiąże współpracę w przyszłości, spółki zależne względem spółki rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. oraz innych przedsiębiorców z którymi Spółka nawiązała współpracę na podstawie odrębnych umów;
1.5 Serwis - portal internetowy, który umożliwia Użytkownikom przeglądanie, porównywanie oraz dodawanie opinii, komentarzy jak i ocen o produktach i usługach finansowych świadczonych przez Banki i inne instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe w grupach produktów – m.in. kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki, banki, ubezpieczenia, finanse wraz z poszczególnymi kategoriami i podkategoriami oraz nawiązywanie kontaktu z Partnerami.
1.6 Usługi: oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu opinie24.pl

2. Postanowienia Ogólne.

2.1 Użytkownik korzystając z Serwisu, potwierdza że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i akceptuje wszelkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.
2.2 Dane i informacje do aktualizacji Serwisu pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych, bezpośrednio od Partnerów oraz z opinii i ocen Użytkowników. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji.
2.3 Oceny i opinie Użytkowników dotyczące Banków i innych instytucji finansowych oraz produktów i usług finansowych Banków i innych instytucji finansowych są subiektywną oceną Użytkownika, za którą właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
2.4 Informacje dotyczące oferty Usług Partnerów, zawartych w Serwisie dotyczą danych subiektywnie wybranych przez pracowników Spółki, a w szczególności grup produktów finansowych oferowanych na rynku polskim oraz ofert poszczególnych Partnerów, które w ocenie Spółki są reprezentatywne, aktualne i wiarygodne.
2.5 Spółka nie wyklucza możliwości udostępnienia w Serwisie przez poszczególnych Partnerów ofert i usług produktów finansowych, które nie występujących w ofercie Serwisu.
2.6 Spółka może umożliwić za pośrednictwem strony Serwisu opini24.pl do zawieranie transakcji pomiędzy Użytkownikami Serwisu a Partnerami. Z tego tytułu Serwis nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat czy też danych osobowych. W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są niezbędne do przeprowadzenia transakcji Użytkownik zostanie o tym poinformowany. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Polityki prywatności.

Rozdział III. Zakres usług świadczonych przez opinie24.pl.

Zakres usług świadczonych przez Serwis opinie24.pl obejmuje:

1. Przeglądanie, porównywanie oraz dodawanie przez Użytkowników opinii jak i ocen o Bankach i innych instytucjach finansowych oraz produktach i usługach finansowych świadczonych przez Banki oraz inne instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, w grupach produktów – m.in. kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki, banki, ubezpieczenia, konta osobiste, lokaty, finanse wraz z poszczególnymi kategoriami i podkategoriami

2. Umożliwienie Użytkownikowi po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Forum opinie24.pl oraz Polityki prywatności na aktywny udział w forum opinie24.pl.

3. Umożliwienie Użytkownikowi, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, otrzymywania treści Serwisu udostępnionego w domenie opinie24.pl.

4. Działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych Produktów Finansowych oferowanych przez Partnerów w tym weryfikację kontaktów podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym.

Rozdział IV. Opinie, oceny i komentarze.

1. Użytkownik Serwisu może publikować opinie, oceny i komentarze dotyczące Banków i innych instytucji finansowych oraz ich produktów i usług tylko i wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do cytowania wypowiedzi Użytkowników (opinie, oceny, komentarze) w ramach działalności Spółki w każdym czasie i formie (strony informacyjne, blogi, fora użytkowników, materiały reklamowe, e-maile) bez dodatkowego wynagrodzenia oraz powiadamiania o tym Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii i komentarzy umieszczanych w serwisie przez Użytkowników.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz usuwania treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które są niezgodnych z Regulaminem.

5. Zabronione jest umieszczenie w opiniach i komentarzach, a także na forum opinie24.pl treści nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, naruszających jakiekolwiek prawa autorskie czy też sprzecznych z etykietą,

6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu jakichkolwiek reklam oraz linków bez zgody Spółki udzielonej na piśmie.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika (w tym adresu IP) odpowiednim organom państwowym i administracyjnym w przypadku, gdy konieczność ujawnienia tych informacji jest wymagana przez prawo.

Rozdział V. Zasady świadczenia usług.

1. Żeby korzystać z Serwisu wymagane jest :

a) podłączenie sprzętu komputerowego do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
b) posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).

2. Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Spółka nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron i podstron Serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Spółka informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu komputerowego, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji lub działań podejmowane przez Użytkownika, a związanych z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie.

4. Spółka informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłane informacje odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

5. Zakazane jest wprowadzanie i dostarczanie przez Użytkowników danych do Serwisu o treści nie zgodnej z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku wykrycia przez Spółkę wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego w/w zasadami.

Rozdział VI. Zawieranie i rozwiązywanie umów.

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu opinie24.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu opinie24.pl oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.

2. Wgląd do informacji i poszczególnych części Serwisu który nie wymaga zalogowania/rejestracji jest anonimowy. Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonych na stronach Serwisu rankingów lub innych narzędzi do porównywania i zestawiania instytucji finansowych lub ofert produktów finansowych świadczonych przez instytucje finansowe jest anonimowe.

3. Porównywanie banków oraz innych instytucji finansowych, ranking banków oraz porównywanie produktów finansowych banków oraz innych instytucji finansowych jest oparty wyłącznie na ocenach Użytkowników, które to oceny nie są w żaden sposób weryfikowane przez Spółkę. Spółka zatem nie ponosi odpowiedzialności za subiektywną ocenę Użytkownika danego Banku lub innej instytucji finansowej.

4. Skorzystanie z usługi, o której mową w Rozdziale III pkt 2 i 3 poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego/kontaktowego i przesłanie go do Partnera nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Partnerem i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt oraz spotkanie z Partnerem lub osobą upoważnioną przez Partnera jest bezpłatne i z tego tytułu Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowy kosztów, poza kosztami własnymi. Spotkanie to nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Partnerem. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zwróci się do Administratora Serwisu o usunięcie jego danych kontaktowych podanych w drukach i formularzach kontaktowych/rejestrowych.

Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu oraz oferowanych Usług.

2. Reklamacje, o której mowa w pkt 1 Użytkownik może przesłać, w formie listu poleconego na adres do korespondencji Spółki lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@opinie24.pl

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenie wysłanego w formie listu poleconym lub wiadomości email., o których mowa w pkt 2.

Rozdział VIII. Partnerzy.

1. Spółka publikuje w Serwisie znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką ("Partnerzy"), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Serwisu.

4. Świadczenie przez Spółkę usługi pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.

5. Warunki zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Spółką a potencjalnymi Partnerami określa odrębny regulamin.

Rozdział VIII. Prawa autorskie

1. Udostępniany Użytkownikom Serwis funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski system CMS. Materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, raporty, zdjęcia, grafika, znaki towarowe i handlowe układ witryny WWW oraz udostępnione w Serwisie narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa autorskiego i pokrewnego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw własności intelektualnej.

2. Informacje generowane przez Serwis oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne w Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w niniejszym rozdziale do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego pisemnego zezwolenia podmiotów uprawnionych, w zakresie określonym w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.

4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki i/lub jej Partnerów na zasadach ogólnych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Regułami wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

2. Informacje dotyczące ofert Partnerów prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią informację uzyskaną - za pomocą Serwisu opinie24.pl,

3. Zawarcie umowy z Partnerem i ustalenie ostatecznych jej warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez danego Partnera w procesie udzielania sprzedaży danego produktu lub usługi finansowej.

4. Wszelkie informacje dotyczące ofert Partnerów znajdujące się w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika sieci Internet.

5. Wszelkie konkursy lub loterie organizowane przez Spółkę w ramach Serwisu będą regulowane odrębnymi regulaminami.

6. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze stron, formularzy, bądź aplikacji Partnerów obowiązuje go Regulamin, Polityka prywatności tego Partnera.

7. Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu i zostają zawarte na czas nieokreślony.

8. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

9. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu Serwisu, Regulaminu forum opinie24.pl oraz Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanych przez Spółkę lecz nie wcześniej niż w terminie 7 od dnia udostępnienia przez Spółkę nowego Regulaminu Serwisu, Regulaminu forum opinie24.pl, Polityki prywatności. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest różnoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Spółką ze skutkiem natychmiastowym.

10. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptacje.

11. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia zawarte w Polityce prywatności.

rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.