Regulamin serwisu opinie24.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu Opinie24.pl jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, adres do korespondencji: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków; e-mail: office@ebroker.pl.
2. Użytkownik korzystając z Serwisu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
a. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu opinie24.pl;
b. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie;
c. Spółka - Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88;
d. Partner - Banki oraz inne instytucje finansowe, z którymi Spółka nawiązała współpracę lub nawiąże współpracę w przyszłości, a także inni przedsiębiorcy, z którymi Spółka nawiązała współpracę na podstawie odrębnych umów;
e. Serwis - portal internetowy, który umożliwia Użytkownikom przeglądanie, porównywanie oraz dodawanie opinii, komentarzy jak i ocen o produktach i usługach finansowych świadczonych przez banki i inne instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe w grupach produktów – m.in. kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki, banki, ubezpieczenia, finanse wraz z poszczególnymi kategoriami i podkategoriami oraz nawiązywanie kontaktu z Partnerami;
f. Usługi - oznacza usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.

§2 Zakres usług świadczonych przez opinie24.pl.

Spółka za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi:
1. umożliwienie dodawania przez Użytkowników opinii, ocen lub komentarzy o bankach i innych instytucjach finansowych lub instytucjach ubezpieczeniowych oraz o produktach i usługach przez nie świadczonych;
2. udostępniania Użytkownikom treści Serwisu w formie opinii, ocen oraz komentarzy innych Użytkowników dotyczących banków, innych instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych oraz produktów i usług przez nie świadczonych;
3. umożliwienie Użytkownikom zgłoszenia administratorowi Serwisu za pośrednictwem dedykowanego formularza, iż treść danej opinii lub komentarza jest niezgodna z Regulaminem lub z prawem.

§3 Opinie, oceny i komentarze.

1. Użytkownik publikuje opinie, oceny lub komentarze w Serwisie we własnym imieniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii lub komentarzy umieszczanych w serwisie przez Użytkowników.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do cytowania wypowiedzi Użytkowników (opinie, oceny, komentarze) w ramach działalności Spółki w każdym czasie i formie (strony informacyjne, blogi, fora użytkowników, materiały reklamowe, e-maile) bez dodatkowego wynagrodzenia oraz powiadamiania o tym Użytkownika.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz usuwania opinii, ocen lub komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zabronione jest umieszczenie w opiniach i komentarzach treści nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, w tym naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, naruszających jakiekolwiek prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.
5. Zabronione jest umieszczanie w opiniach i komentarzach linków oraz reklam.
6. Każdy Użytkownik za pomocą dedykowanego formularza może zgłosić administratorowi Serwisu, iż treść danej opinii lub komentarza jest niezgodna z ust.4 powyżej lub z §4 ust.4.

§4 Zasady świadczenia usług.

1. Żeby korzystać z Serwisu wymagane jest :
a) podłączenie sprzętu komputerowego do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
b) posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji lub działań podejmowane przez Użytkownika, związanych z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie.
3. Spółka informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłane informacje odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
4. Zakazane jest wprowadzanie i dostarczanie przez Użytkowników danych do Serwisu o treści niezgodnej z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku wykrycia przez Spółkę wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia dostępu do tych danych. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z ww. zasadami.
5. Porównywanie banków oraz innych instytucji finansowych, ranking banków oraz porównywanie produktów finansowych banków oraz innych instytucji finansowych jest oparty wyłącznie na ocenach Użytkowników, które nie są weryfikowane przez Spółkę.
6. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, w szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

§5 Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu.
2. Użytkownik przesyła reklamację drogą elektroniczną na adres:office@ebroker.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§6 Partnerzy

1. Spółka może publikować w Serwisie znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Partnerów, które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki.
4. Informacje dotyczące Usług Partnerów prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie informacje dotyczące ofert Partnerów znajdujące się w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje te są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika sieci Internet.

§7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.